Powered by Smartsupp
Menu

Damian Wilpert - Wystąpienia publiczne, Prowadzenie imprez, konferansjer

 
 

Regulamin

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.deastudio.pl jest firma Dea Studio, zarejestrowana pod adresem 44-240 Żory, ul. Dworcowa 8, o numerze NIP 648-262-13-52 REGON 241096688.
1.2 Regulamin określa zasady korzystania ze sklepi internetowego dostępnego pod adresem www.damianwilpert.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym. .


2. Zasady korzystania z Portalu
2.1 Warunkiem do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie prawidłowych danych w formularzu zamówienia. 
2.2 Wypełnienie formularza w Sklepie Internetowym oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.3 Ze sklepu internetowego mogą korzystać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
2.4 Dea Studio może pozbawić Klienta praw do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym jeżeli naruszył Regulamin, m.in.
a) wpisał nieprawidłowe, nieaktualne lub niedokładne dane w formularzu rejestracyjnym
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
2.4 Klient, który został pozbawiony praw do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać kolejnej rejestracji bez zgody Dea Studio.
2.5 Dea Studio w celu bezpieczeństwa podejmuje środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić ochronę przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

3. Warunki Zawierania umowy sprzedaży
3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Dea Studio, a Klientem następuje po złożeniu zamówienia za pomocą formularza zamówień w Sklepie Internetowym.
3.2 Po złożonym zamówieniu Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przy rejetsracji.
3.3 Cena widoczna w Sklepie Internetowym jest podana w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkiem produktu, a także kosztach dostawy, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
3.5 Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w chwili zaksięgowania płatności przez system Przelewy24.pl
3.6 Zamówienie, które nie zostało opłacone ważne jest przez 30 dni.
3.10 Zamawiający może anulować zamówienie opłacone przelewem, do momentu jego wysłania.
3.11 Klient, który anulował opłacone zamówienie, otrzyma zwrot do 14 dni.

4. Płatności

4.1 Płatność za zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanego systemu Przelewy24 oraz za pomocą tradycyjnego przelewu.
4.2 Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów,potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
4.3 Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez funkcję przedpłaty powstałej z tej Płatności oraz dla reklamacji Płatności.
4.4 Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
4.5 Pośrednictwo Serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Użytkownika do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
4.6 Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem, w szczególności umowy sprzedaży i z tego tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika
4.7 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowany system płatniczy.
4.8 Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na podany adres e-mail przy rejestracji.

5. Termin realizacji i dostawa.
5.1 Termin realizacji wysyłki to 3 dni robocze od otrzymania płatności
5.2 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
5.3 Termin ten może ulec zmianie w przypadku awarii o czym klient jest niezwłocznie informowany
5.4 Dostawa produktów do Klienta jest dodatkowo płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zamówienia są wskazane na Sklepie Internetowym oraz w trakcie składania zamówienia.
5.5 Termin dostawy zamówienia do klienta jest uzależniony od firmy kurierskiej, zazwyczaj nie trwa dłużej niż 3 dni robocze od otrzymania informacji na adres e-mail o zrealizowanym zamówieniu.

6. Reklamacja
6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
6.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
6.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
6.4 Dea Studio zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało przesłania większej ilości dokumentów, Klient jest zobowiązany je przesłać w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila, po upływie tego terminu reklamacja będzie uznana za oddaloną.
6.5 Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Dea Studio.
6.6 Dea Studio ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

7 Postanowienia końcowe
7.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dea Studio a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Dea Studio.
7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.